.ke-pagebreak:display:none;
姚安县人民政府欢迎您!
首页> 重点领域信息公开专栏   > >  环境保护信息公开
姚安县重点减排项目推进进度情况通报(2020.01-2)
来源: 楚雄州生态环境局姚安分局 | 访问量:3394 | 发布时间: 2020/3/18 10:53:05
信息提供单位: 姚安县污水处理厂                                                                                                    2020年1-2月
月份 项目名称 项目进度 试运行或验收时间 设计处理能力(万吨/日) 本月累计处理水量(万吨) 本月平均处理水量(万吨/日) 本月耗电量(万度) 本月产泥量(含水80%)(吨) 本月污泥处理处置量(吨) 本月污泥处理处置方式及去向 本月吨水耗电量(度/吨) 本月污水处理设施实际运行天数(天) 服务区实际供水量(万吨/日) 平均进水COD浓度(mg/L) 平均出水COD浓度(mg/L) 平均进水氨氮浓度(mg/L) 平均出水氨氮浓度(mg/L) 本月COD削减量(吨) 本月氨氮削减量(吨)
1 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 15.0157  0.4844 4.2046  69.0  69.0  垃圾填埋厂填埋 0.28  31 0.5 249  20.2  30.5  0.72  34.36  4.47 
2 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 9.2997 0.3207 4.1392  43.5  43.5  垃圾填埋厂填埋 0.45  29 0.5 264  21.6  32.5  0.65  22.54  2.96 
3 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
4 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
5 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
6 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
7 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
8 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
9 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
10 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
11 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
12 姚安县污水处理厂 已验收 2016/3/23 1 垃圾填埋厂填埋 0.00  0.00 
合计 / / / / 24.3154 0.40255 8.3438 112.5 112.5 / 0.36  60 / 256.5 20.90  31.50  0.69  56.90  7.43